Psalms 34

1  לדוד—    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

2  אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי

3  ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו

4  גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו

5  דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני

6  הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו

7  זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו

8  חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם

9  טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו

10  יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו

11  כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

12  לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם

13  מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב

14  נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה

15  סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו

16  עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם

17  פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם

18  צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם

19  קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע

20  רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה

21  שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה

22  תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו

23  פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו

Copyright information for Alep