Psalms 34

  לדוד—    בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך

  אברכה את-יהוה בכל-עת    תמיד תהלתו בפי

  ביהוה תתהלל נפשי    ישמעו ענוים וישמחו

  גדלו ליהוה אתי    ונרוממה שמו יחדו

  דרשתי את-יהוה וענני    ומכל-מגורותי הצילני

  הביטו אליו ונהרו    ופניהם אל-יחפרו

  זה עני קרא ויהוה שמע    ומכל-צרותיו הושיעו

  חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם

  טעמו וראו כי-טוב יהוה    אשרי הגבר יחסה-בו

10   יראו את-יהוה קדשיו    כי-אין מחסור ליראיו

11   כפירים רשו ורעבו    ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב

12   לכו-בנים שמעו-לי    יראת יהוה אלמדכם

13   מי-האיש החפץ חיים    אהב ימים לראות טוב

14   נצר לשונך מרע    ושפתיך מדבר מרמה

15   סור מרע ועשה-טוב    בקש שלום ורדפהו

16   עיני יהוה אל-צדיקים    ואזניו אל-שועתם

17   פני יהוה בעשי רע    להכרית מארץ זכרם

18   צעקו ויהוה שמע    ומכל-צרותם הצילם

19   קרוב יהוה לנשברי-לב    ואת-דכאי-רוח יושיע

20   רבות רעות צדיק    ומכלם יצילנו יהוה

21   שמר כל-עצמותיו    אחת מהנה לא נשברה

22   תמותת רשע רעה    ושנאי צדיק יאשמו

23   פדה יהוה נפש עבדיו    ולא יאשמו כל-החסים בו

Copyright information for Alep