Psalms 35

1  לדוד  ריבה יהוה את-יריבי    לחם את-לחמי

2  החזק מגן וצנה    וקומה בעזרתי

3  והרק חנית וסגר לקראת רדפי    אמר לנפשי ישעתך אני

4  יבשו ויכלמו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויחפרו—חשבי רעתי

5  יהיו כמץ לפני-רוח    ומלאך יהוה דוחה

6  יהי-דרכם חשך וחלקלקת    ומלאך יהוה רדפם

7  כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם    חנם חפרו לנפשי

8  תבואהו שואה    לא-ידע

ורשתו אשר-טמן תלכדו    בשואה יפל-בה

9  ונפשי תגיל ביהוה    תשיש בישועתו

10  כל עצמותי תאמרנה—    יהוה מי כמוך

מציל עני מחזק ממנו    ועני ואביון מגזלו

11  יקומון עדי חמס    אשר לא-ידעתי ישאלוני

12  ישלמוני רעה תחת טובה    שכול לנפשי

13  ואני בחלותם לבושי שק—    עניתי בצום נפשי

ותפלתי    על-חיקי תשוב

14  כרע-כאח לי התהלכתי    כאבל-אם קדר שחותי

15  ובצלעי    שמחו ונאספו

נאספו עלי נכים    ולא ידעתי

קרעו    ולא-דמו

16  בחנפי לעגי מעוג—    חרק עלי שנימו

17  אדני    כמה תראה

השיבה נפשי משאיהם    מכפירים יחידתי

18  אודך בקהל רב    בעם עצום אהללך

19  אל-ישמחו-לי איבי שקר    שנאי חנם יקרצו-עין

20  כי לא שלום ידברו    ועל רגעי-ארץ—דברי מרמות יחשבון

21  וירחיבו עלי פיהם    אמרו האח האח ראתה עיננו

22  ראיתה יהוה אל-תחרש    אדני אל-תרחק ממני

23  העירה והקיצה למשפטי    אלהי ואדני לריבי

24  שפטני כצדקך יהוה אלהי    ואל-ישמחו-לי

25  אל-יאמרו בלבם האח נפשנו    אל-יאמרו בלענוהו

26  יבשו ויחפרו יחדו—    שמחי רעתי

ילבשו-בשת וכלמה—    המגדילים עלי

27  ירנו וישמחו    חפצי צדקי

ויאמרו תמיד יגדל יהוה    החפץ שלום עבדו

28  ולשוני תהגה צדקך    כל-היום תהלתך

Copyright information for Alep