Psalms 35

  לדוד  ריבה יהוה את-יריבי    לחם את-לחמי

  החזק מגן וצנה    וקומה בעזרתי

  והרק חנית וסגר לקראת רדפי    אמר לנפשי ישעתך אני

  יבשו ויכלמו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויחפרו—חשבי רעתי

  יהיו כמץ לפני-רוח    ומלאך יהוה דוחה

  יהי-דרכם חשך וחלקלקת    ומלאך יהוה רדפם

  כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם    חנם חפרו לנפשי

  תבואהו שואה    לא-ידע

ורשתו אשר-טמן תלכדו    בשואה יפל-בה

  ונפשי תגיל ביהוה    תשיש בישועתו

10   כל עצמותי תאמרנה—    יהוה מי כמוך

מציל עני מחזק ממנו    ועני ואביון מגזלו

11   יקומון עדי חמס    אשר לא-ידעתי ישאלוני

12   ישלמוני רעה תחת טובה    שכול לנפשי

13   ואני בחלותם לבושי שק—    עניתי בצום נפשי

ותפלתי    על-חיקי תשוב

14   כרע-כאח לי התהלכתי    כאבל-אם קדר שחותי

15   ובצלעי    שמחו ונאספו

נאספו עלי נכים    ולא ידעתי

קרעו    ולא-דמו

16   בחנפי לעגי מעוג—    חרק עלי שנימו

17   אדני    כמה תראה

השיבה נפשי משאיהם    מכפירים יחידתי

18   אודך בקהל רב    בעם עצום אהללך

19   אל-ישמחו-לי איבי שקר    שנאי חנם יקרצו-עין

20   כי לא שלום ידברו    ועל רגעי-ארץ—דברי מרמות יחשבון

21   וירחיבו עלי פיהם    אמרו האח האח ראתה עיננו

22   ראיתה יהוה אל-תחרש    אדני אל-תרחק ממני

23   העירה והקיצה למשפטי    אלהי ואדני לריבי

24   שפטני כצדקך יהוה אלהי    ואל-ישמחו-לי

25   אל-יאמרו בלבם האח נפשנו    אל-יאמרו בלענוהו

26   יבשו ויחפרו יחדו—    שמחי רעתי

ילבשו-בשת וכלמה—    המגדילים עלי

27   ירנו וישמחו    חפצי צדקי

ויאמרו תמיד יגדל יהוה    החפץ שלום עבדו

28   ולשוני תהגה צדקך    כל-היום תהלתך

Copyright information for Alep