Psalms 39

1  למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד

2  אמרתי—    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני

אשמרה לפי מחסום—    בעד רשע לנגדי

3  נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר

4  חם-לבי בקרבי—בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני

5  הודיעני יהוה קצי—ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני

6  הנה טפחות נתתה ימי—    וחלדי כאין נגדך

אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה

7  אך-בצלם יתהלך-איש—    אך-הבל יהמיון

יצבר    ולא-ידע מי-אספם

8  ועתה מה-קויתי אדני—    תוחלתי לך היא

9  מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני

10  נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית

11  הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי

12  בתוכחות על-עון יסרת איש—    ותמס כעש חמודו

אך הבל כל-אדם    סלה

13  שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה—

אל-דמעתי    אל-תחרש

כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי

14  השע ממני ואבליגה—    בטרם אלך ואינני

Copyright information for Alep