Psalms 39

  למנצח לידיתון (לידותון)    מזמור לדוד

  אמרתי—    אשמרה דרכי מחטוא בלשוני

אשמרה לפי מחסום—    בעד רשע לנגדי

  נאלמתי דומיה החשיתי מטוב    וכאבי נעכר

  חם-לבי בקרבי—בהגיגי תבער-אש    דברתי בלשוני

  הודיעני יהוה קצי—ומדת ימי מה-היא    אדעה מה-חדל אני

  הנה טפחות נתתה ימי—    וחלדי כאין נגדך

אך כל-הבל כל-אדם    נצב סלה

  אך-בצלם יתהלך-איש—    אך-הבל יהמיון

יצבר    ולא-ידע מי-אספם

  ועתה מה-קויתי אדני—    תוחלתי לך היא

  מכל-פשעי הצילני    חרפת נבל אל-תשימני

10   נאלמתי לא אפתח-פי    כי אתה עשית

11   הסר מעלי נגעך    מתגרת ידך אני כליתי

12   בתוכחות על-עון יסרת איש—    ותמס כעש חמודו

אך הבל כל-אדם    סלה

13   שמעה תפלתי יהוה    ושועתי האזינה—

אל-דמעתי    אל-תחרש

כי גר אנכי עמך    תושב ככל-אבותי

14   השע ממני ואבליגה—    בטרם אלך ואינני

Copyright information for Alep