Psalms 4

  למנצח בנגינות מזמור לדוד

  בקראי ענני אלהי צדקי—בצר הרחבת לי    חנני ושמע תפלתי

  בני איש עד-מה כבודי לכלמה—תאהבון ריק    תבקשו כזב סלה

  ודעו—כי-הפלה יהוה חסיד לו    יהוה ישמע בקראי אליו

  רגזו ואל-תחטאו    אמרו בלבבכם על-משכבכם ודמו סלה

  זבחו זבחי-צדק    ובטחו אל-יהוה

  רבים אמרים מי-יראנו-טוב    נסה עלינו אור פניך יהוה

  נתתה שמחה בלבי    מעת דגנם ותירושם רבו

  בשלום יחדו אשכבה ואישן    כי-אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני

Copyright information for Alep