Psalms 40

1  למנצח לדוד מזמור

2  קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי

3  ויעלני מבור שאון—    מטיט היון

ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי

4  ויתן בפי שיר חדש—    תהלה לאלהינו

יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה

5  אשרי הגבר—    אשר-שם יהוה מבטחו

ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב

6  רבות עשית    אתה יהוה אלהי—

נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו

אין ערך אליך—אגידה ואדברה    עצמו מספר

7  זבח ומנחה לא-חפצת—    אזנים כרית לי

עולה וחטאה    לא שאלת

8  אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי

9  לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי

10  בשרתי צדק בקהל רב—    הנה שפתי לא אכלא

יהוה    אתה ידעת

11  צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי—    אמונתך ותשועתך אמרתי

לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב

12  אתה יהוה—    לא-תכלא רחמיך ממני

חסדך ואמתך    תמיד יצרוני

13  כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר—

השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות

עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני

14  רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה

15  יבשו ויחפרו יחד—    מבקשי נפשי לספותה

יסגו אחור ויכלמו—    חפצי רעתי

16  ישמו על-עקב בשתם—    האמרים לי האח האח

17  ישישו וישמחו בך—    כל-מבקשיך

יאמרו תמיד יגדל יהוה—    אהבי תשועתך

18  ואני עני ואביון—    אדני יחשב-לי

עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר

Copyright information for Alep