Psalms 40

  למנצח לדוד מזמור

  קוה קויתי יהוה    ויט אלי וישמע שועתי

  ויעלני מבור שאון—    מטיט היון

ויקם על-סלע רגלי    כונן אשרי

  ויתן בפי שיר חדש—    תהלה לאלהינו

יראו רבים וייראו    ויבטחו ביהוה

  אשרי הגבר—    אשר-שם יהוה מבטחו

ולא-פנה אל-רהבים    ושטי כזב

  רבות עשית    אתה יהוה אלהי—

נפלאתיך ומחשבתיך    אלינו

אין ערך אליך—אגידה ואדברה    עצמו מספר

  זבח ומנחה לא-חפצת—    אזנים כרית לי

עולה וחטאה    לא שאלת

  אז אמרתי הנה-באתי    במגלת-ספר כתוב עלי

  לעשות-רצונך אלהי חפצתי    ותורתך בתוך מעי

10   בשרתי צדק בקהל רב—    הנה שפתי לא אכלא

יהוה    אתה ידעת

11   צדקתך לא-כסיתי בתוך לבי—    אמונתך ותשועתך אמרתי

לא-כחדתי חסדך ואמתך    לקהל רב

12   אתה יהוה—    לא-תכלא רחמיך ממני

חסדך ואמתך    תמיד יצרוני

13   כי אפפו-עלי רעות    עד-אין מספר—

השיגוני עונתי    ולא-יכלתי לראות

עצמו משערות ראשי    ולבי עזבני

14   רצה יהוה להצילני    יהוה לעזרתי חושה

15   יבשו ויחפרו יחד—    מבקשי נפשי לספותה

יסגו אחור ויכלמו—    חפצי רעתי

16   ישמו על-עקב בשתם—    האמרים לי האח האח

17   ישישו וישמחו בך—    כל-מבקשיך

יאמרו תמיד יגדל יהוה—    אהבי תשועתך

18   ואני עני ואביון—    אדני יחשב-לי

עזרתי ומפלטי אתה    אלהי אל-תאחר

Copyright information for Alep