Psalms 41

  למנצח מזמור לדוד

  אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה

  יהוה ישמרהו ויחיהו—יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו

  יהוה—יסעדנו על-ערש דוי    כל-משכבו הפכת בחליו

  אני-אמרתי יהוה חנני    רפאה נפשי כי-חטאתי לך

  אויבי—יאמרו רע לי    מתי ימות ואבד שמו

  ואם-בא לראות שוא ידבר—לבו יקבץ-און לו    יצא לחוץ ידבר

  יחד—עלי יתלחשו כל-שנאי    עלי—יחשבו רעה לי

  דבר-בליעל יצוק בו    ואשר שכב לא-יוסיף לקום

10   גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו—    אוכל לחמי

הגדיל עלי    עקב

11   ואתה יהוה חנני והקימני    ואשלמה להם

12   בזאת ידעתי כי-חפצת בי    כי לא-יריע איבי עלי

13   ואני—בתמי תמכת בי    ותציבני לפניך לעולם

14   ברוך יהוה אלהי ישראל—מהעולם ועד העולם    אמן ואמן

Copyright information for Alep