Psalms 41

1  למנצח מזמור לדוד

2  אשרי משכיל אל-דל    ביום רעה ימלטהו יהוה

3  יהוה ישמרהו ויחיהו—יאשר (ואשר) בארץ    ואל-תתנהו בנפש איביו

4  יהוה—יסעדנו על-ערש דוי    כל-משכבו הפכת בחליו

5  אני-אמרתי יהוה חנני    רפאה נפשי כי-חטאתי לך

6  אויבי—יאמרו רע לי    מתי ימות ואבד שמו

7  ואם-בא לראות שוא ידבר—לבו יקבץ-און לו    יצא לחוץ ידבר

8  יחד—עלי יתלחשו כל-שנאי    עלי—יחשבו רעה לי

9  דבר-בליעל יצוק בו    ואשר שכב לא-יוסיף לקום

10  גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו—    אוכל לחמי

הגדיל עלי    עקב

11  ואתה יהוה חנני והקימני    ואשלמה להם

12  בזאת ידעתי כי-חפצת בי    כי לא-יריע איבי עלי

13  ואני—בתמי תמכת בי    ותציבני לפניך לעולם

14  ברוך יהוה אלהי ישראל—מהעולם ועד העולם    אמן ואמן

Copyright information for Alep