Psalms 42

  למנצח משכיל לבני-קרח

  כאיל תערג על-אפיקי-מים—    כן נפשי תערג אליך אלהים

  צמאה נפשי לאלהים—    לאל חי

מתי אבוא    ואראה פני אלהים

  היתה-לי דמעתי לחם    יומם ולילה

באמר אלי כל-היום    איה אלהיך

  אלה אזכרה    ואשפכה עלי נפשי—

כי אעבר בסך    אדדם עד-בית אלהים

בקול-רנה ותודה    המון חוגג

  מה-תשתוחחי נפשי—    ותהמי עלי

הוחלי לאלהים כי-עוד אודנו—    ישועות פניו

  אלהי—    עלי נפשי תשתוחח

על-כן—אזכרך מארץ ירדן    וחרמונים מהר מצער

  תהום-אל-תהום קורא    לקול צנוריך

כל-משבריך וגליך    עלי עברו

  יומם יצוה יהוה חסדו    ובלילה שירה עמי—

תפלה    לאל חיי

10   אומרה לאל סלעי—    למה שכחתני

למה-קדר אלך—    בלחץ אויב

11   ברצח בעצמותי—    חרפוני צוררי

באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך

12   מה-תשתוחחי נפשי—    ומה-תהמי עלי

הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו—    ישועת פני ואלהי

Copyright information for Alep