Psalms 45

  למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת

  רחש לבי דבר טוב—    אמר אני מעשי למלך

לשוני    עט סופר מהיר

  יפיפית מבני אדם—    הוצק חן בשפתותיך

על-כן ברכך אלהים    לעולם

  חגור-חרבך על-ירך גבור—    הודך והדרך

  והדרך צלח רכב—    על-דבר-אמת וענוה-צדק

ותורך נוראות    ימינך

  חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

  כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך

  אהבת צדק    ותשנא-רשע

על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון—    מחברך

  מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

10   בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11   שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך

12   ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13   ובת-צר    במנחה פניך יחלו—עשירי עם

14   כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה

15   לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה—מובאות לך

16   תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

17   תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ

18   אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד

Copyright information for Alep