Psalms 45

1  למנצח על-ששנים לבני-קרח    משכיל שיר ידידת

2  רחש לבי דבר טוב—    אמר אני מעשי למלך

לשוני    עט סופר מהיר

3  יפיפית מבני אדם—    הוצק חן בשפתותיך

על-כן ברכך אלהים    לעולם

4  חגור-חרבך על-ירך גבור—    הודך והדרך

5  והדרך צלח רכב—    על-דבר-אמת וענוה-צדק

ותורך נוראות    ימינך

6  חציך שנונים    עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך

7  כסאך אלהים עולם ועד    שבט מישר שבט מלכותך

8  אהבת צדק    ותשנא-רשע

על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון—    מחברך

9  מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך    מן-היכלי שן מני שמחוך

10  בנות מלכים ביקרותיך    נצבה שגל לימינך בכתם אופיר

11  שמעי-בת וראי והטי אזנך    ושכחי עמך ובית אביך

12  ויתאו המלך יפיך    כי-הוא אדניך והשתחוי-לו

13  ובת-צר    במנחה פניך יחלו—עשירי עם

14  כל-כבודה בת-מלך פנימה    ממשבצות זהב לבושה

15  לרקמות תובל למלך    בתולות אחריה רעותיה—מובאות לך

16  תובלנה בשמחת וגיל    תבאינה בהיכל מלך

17  תחת אבתיך יהיו בניך    תשיתמו לשרים בכל-הארץ

18  אזכירה שמך בכל-דר ודר    על-כן עמים יהודוך לעלם ועד

Copyright information for Alep