Psalms 46

  למנצח לבני-קרח—    על-עלמות שיר

  אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד

  על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים

  יהמו יחמרו מימיו    ירעשו הרים בגאותו סלה

  נהר—פלגיו ישמחו עיר-אלהים    קדש משכני עליון

  אלהים בקרבה בל-תמוט    יעזרה אלהים לפנות בקר

  המו גוים מטו ממלכות    נתן בקולו תמוג ארץ

  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

  לכו-חזו מפעלות יהוה—    אשר-שם שמות בארץ

10   משבית מלחמות    עד-קצה הארץ

קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש

11   הרפו ודעו כי-אנכי אלהים    ארום בגוים ארום בארץ

12   יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

Copyright information for Alep