Psalms 46

1  למנצח לבני-קרח—    על-עלמות שיר

2  אלהים לנו מחסה ועז    עזרה בצרות נמצא מאד

3  על-כן לא-נירא בהמיר ארץ    ובמוט הרים בלב ימים

4  יהמו יחמרו מימיו    ירעשו הרים בגאותו סלה

5  נהר—פלגיו ישמחו עיר-אלהים    קדש משכני עליון

6  אלהים בקרבה בל-תמוט    יעזרה אלהים לפנות בקר

7  המו גוים מטו ממלכות    נתן בקולו תמוג ארץ

8  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

9  לכו-חזו מפעלות יהוה—    אשר-שם שמות בארץ

10  משבית מלחמות    עד-קצה הארץ

קשת ישבר וקצץ חנית    עגלות ישרף באש

11  הרפו ודעו כי-אנכי אלהים    ארום בגוים ארום בארץ

12  יהוה צבאות עמנו    משגב-לנו אלהי יעקב סלה

Copyright information for Alep