Psalms 5

1  למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד

2  אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי

3  הקשיבה לקול שועי—מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל

4  יהוה—בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה

5  כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע

6  לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און

7  תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

8  ואני—ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

9  יהוה נחני בצדקתך—למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך

10  כי אין בפיהו נכונה—קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11  האשימם אלהים—    יפלו ממעצותיהם

ברב פשעיהם הדיחמו—    כי-מרו בך

12  וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו—    ותסך עלימו

ויעלצו בך    אהבי שמך

13  כי-אתה תברך צדיק    יהוה—כצנה רצון תעטרנו

Copyright information for Alep