Psalms 5

  למנצח אל-הנחילות    מזמור לדוד

  אמרי האזינה יהוה    בינה הגיגי

  הקשיבה לקול שועי—מלכי ואלהי    כי-אליך אתפלל

  יהוה—בקר תשמע קולי    בקר אערך-לך ואצפה

  כי לא אל חפץ רשע אתה    לא יגרך רע

  לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך    שנאת כל-פעלי און

  תאבד דברי כזב    איש-דמים ומרמה יתעב יהוה

  ואני—ברב חסדך אבוא ביתך    אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך

  יהוה נחני בצדקתך—למען שוררי    הושר (הישר) לפני דרכך

10   כי אין בפיהו נכונה—קרבם הוות    קבר-פתוח גרנם לשונם יחליקון

11   האשימם אלהים—    יפלו ממעצותיהם

ברב פשעיהם הדיחמו—    כי-מרו בך

12   וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו—    ותסך עלימו

ויעלצו בך    אהבי שמך

13   כי-אתה תברך צדיק    יהוה—כצנה רצון תעטרנו

Copyright information for Alep