Psalms 50

1  מזמור לאסף

אל אלהים יהוה—    דבר ויקרא-ארץ

ממזרח-שמש    עד-מבאו

2  מציון מכלל-יפי—    אלהים הופיע

3  יבא אלהינו    ואל-יחרש

אש-לפניו תאכל    וסביביו נשערה מאד

4  יקרא אל-השמים מעל    ואל-הארץ לדין עמו

5  אספו-לי חסידי—    כרתי בריתי עלי-זבח

6  ויגידו שמים צדקו    כי-אלהים שפט הוא סלה

7  שמעה עמי ואדברה—    ישראל ואעידה בך

אלהים אלהיך    אנכי

8  לא על-זבחיך אוכיחך    ועולתיך לנגדי תמיד

9  לא-אקח מביתך פר    ממכלאתיך עתודים

10  כי-לי כל-חיתו-יער    בהמות בהררי-אלף

11  ידעתי כל-עוף הרים    וזיז שדי עמדי

12  אם-ארעב לא-אמר לך    כי-לי תבל ומלאה

13  האוכל בשר אבירים    ודם עתודים אשתה

14  זבח לאלהים תודה    ושלם לעליון נדריך

15  וקראני ביום צרה    אחלצך ותכבדני

16  ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי    ותשא בריתי עלי-פיך

17  ואתה שנאת מוסר    ותשלך דברי אחריך

18  אם-ראית גנב ותרץ עמו    ועם מנאפים חלקך

19  פיך שלחת ברעה    ולשונך תצמיד מרמה

20  תשב באחיך תדבר    בבן-אמך תתן-דפי

21  אלה עשית והחרשתי—    דמית היות-אהיה כמוך

אוכיחך ואערכה    לעיניך

22  בינו-נא זאת שכחי אלוה    פן-אטרף ואין מציל

23  זבח תודה יכבדנני    ושם דרך—אראנו בישע אלהים

Copyright information for Alep