Psalms 50

  מזמור לאסף

אל אלהים יהוה—    דבר ויקרא-ארץ

ממזרח-שמש    עד-מבאו

  מציון מכלל-יפי—    אלהים הופיע

  יבא אלהינו    ואל-יחרש

אש-לפניו תאכל    וסביביו נשערה מאד

  יקרא אל-השמים מעל    ואל-הארץ לדין עמו

  אספו-לי חסידי—    כרתי בריתי עלי-זבח

  ויגידו שמים צדקו    כי-אלהים שפט הוא סלה

  שמעה עמי ואדברה—    ישראל ואעידה בך

אלהים אלהיך    אנכי

  לא על-זבחיך אוכיחך    ועולתיך לנגדי תמיד

  לא-אקח מביתך פר    ממכלאתיך עתודים

10   כי-לי כל-חיתו-יער    בהמות בהררי-אלף

11   ידעתי כל-עוף הרים    וזיז שדי עמדי

12   אם-ארעב לא-אמר לך    כי-לי תבל ומלאה

13   האוכל בשר אבירים    ודם עתודים אשתה

14   זבח לאלהים תודה    ושלם לעליון נדריך

15   וקראני ביום צרה    אחלצך ותכבדני

16   ולרשע אמר אלהים מה-לך לספר חקי    ותשא בריתי עלי-פיך

17   ואתה שנאת מוסר    ותשלך דברי אחריך

18   אם-ראית גנב ותרץ עמו    ועם מנאפים חלקך

19   פיך שלחת ברעה    ולשונך תצמיד מרמה

20   תשב באחיך תדבר    בבן-אמך תתן-דפי

21   אלה עשית והחרשתי—    דמית היות-אהיה כמוך

אוכיחך ואערכה    לעיניך

22   בינו-נא זאת שכחי אלוה    פן-אטרף ואין מציל

23   זבח תודה יכבדנני    ושם דרך—אראנו בישע אלהים

Copyright information for Alep