Psalms 52

  למנצח משכיל לדוד

  בבוא דואג האדמי—    ויגד לשאול

ויאמר לו—    בא דוד אל-בית אחימלך

  מה-תתהלל ברעה הגבור    חסד אל כל-היום

  הוות תחשב לשונך    כתער מלטש עשה רמיה

  אהבת רע מטוב    שקר מדבר צדק סלה

  אהבת כל-דברי-בלע    לשון מרמה

  גם-אל    יתצך לנצח

יחתך ויסחך מאהל    ושרשך מארץ חיים סלה

  ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

  הנה הגבר—    לא ישים אלהים מעוזו

ויבטח ברב עשרו    יעז בהותו

10   ואני כזית רענן—    בבית אלהים

בטחתי בחסד-אלהים    עולם ועד

11   אודך לעולם כי עשית    ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך

Copyright information for Alep