Psalms 52

1  למנצח משכיל לדוד

2  בבוא דואג האדמי—    ויגד לשאול

ויאמר לו—    בא דוד אל-בית אחימלך

3  מה-תתהלל ברעה הגבור    חסד אל כל-היום

4  הוות תחשב לשונך    כתער מלטש עשה רמיה

5  אהבת רע מטוב    שקר מדבר צדק סלה

6  אהבת כל-דברי-בלע    לשון מרמה

7  גם-אל    יתצך לנצח

יחתך ויסחך מאהל    ושרשך מארץ חיים סלה

8  ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו

9  הנה הגבר—    לא ישים אלהים מעוזו

ויבטח ברב עשרו    יעז בהותו

10  ואני כזית רענן—    בבית אלהים

בטחתי בחסד-אלהים    עולם ועד

11  אודך לעולם כי עשית    ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך

Copyright information for Alep