Psalms 53

  למנצח על-מחלת משכיל לדוד

  אמר נבל בלבו    אין אלהים

השחיתו והתעיבו עול—    אין עשה-טוב

  אלהים—    משמים השקיף על-בני-אדם

לראות היש משכיל—    דרש את-אלהים

  כלו סג יחדו נאלחו    אין עשה-טוב אין גם-אחד

  הלא ידעו פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

  שם פחדו פחד—    לא-היה-פחד

כי-אלהים—פזר עצמות חנך    הבשתה כי-אלהים מאסם

  מי יתן מציון    ישעות ישראל

בשוב אלהים שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

Copyright information for Alep