Psalms 53

1  למנצח על-מחלת משכיל לדוד

2  אמר נבל בלבו    אין אלהים

השחיתו והתעיבו עול—    אין עשה-טוב

3  אלהים—    משמים השקיף על-בני-אדם

לראות היש משכיל—    דרש את-אלהים

4  כלו סג יחדו נאלחו    אין עשה-טוב אין גם-אחד

5  הלא ידעו פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו

6  שם פחדו פחד—    לא-היה-פחד

כי-אלהים—פזר עצמות חנך    הבשתה כי-אלהים מאסם

7  מי יתן מציון    ישעות ישראל

בשוב אלהים שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל

Copyright information for Alep