Psalms 58

  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

  האמנם—אלם צדק תדברון    מישרים תשפטו בני אדם

  אף-בלב עולת תפעלון    בארץ—חמס ידיכם תפלסון

  זרו רשעים מרחם    תעו מבטן דברי כזב

  חמת-למו כדמות חמת-נחש    כמו-פתן חרש יאטם אזנו

  אשר לא-ישמע לקול מלחשים    חובר חברים מחכם

  אלהים—הרס שנימו בפימו    מלתעות כפירים נתץ יהוה

  ימאסו כמו-מים    יתהלכו-למו

ידרך חצו    כמו יתמללו

  כמו שבלול תמס יהלך    נפל אשת בל-חזו שמש

10   בטרם יבינו סירתכם אטד    כמו-חי כמו-חרון ישערנו

11   ישמח צדיק כי-חזה נקם    פעמיו ירחץ בדם הרשע

12   ויאמר אדם אך-פרי לצדיק    אך יש-אלהים שפטים בארץ

Copyright information for Alep