Psalms 58

1  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם

2  האמנם—אלם צדק תדברון    מישרים תשפטו בני אדם

3  אף-בלב עולת תפעלון    בארץ—חמס ידיכם תפלסון

4  זרו רשעים מרחם    תעו מבטן דברי כזב

5  חמת-למו כדמות חמת-נחש    כמו-פתן חרש יאטם אזנו

6  אשר לא-ישמע לקול מלחשים    חובר חברים מחכם

7  אלהים—הרס שנימו בפימו    מלתעות כפירים נתץ יהוה

8  ימאסו כמו-מים    יתהלכו-למו

ידרך חצו    כמו יתמללו

9  כמו שבלול תמס יהלך    נפל אשת בל-חזו שמש

10  בטרם יבינו סירתכם אטד    כמו-חי כמו-חרון ישערנו

11  ישמח צדיק כי-חזה נקם    פעמיו ירחץ בדם הרשע

12  ויאמר אדם אך-פרי לצדיק    אך יש-אלהים שפטים בארץ

Copyright information for Alep