Psalms 59

  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם    בשלח שאול

וישמרו את-הבית    להמיתו

  הצילני מאיבי אלהי    ממתקוממי תשגבני

  הצילני מפעלי און    ומאנשי דמים הושיעני

  כי הנה ארבו לנפשי—    יגורו עלי עזים

לא-פשעי ולא-חטאתי    יהוה

  בלי-עון ירצון ויכוננו    עורה לקראתי וראה

  ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל—    הקיצה לפקד כל-הגוים

אל-תחן כל-בגדי און    סלה

  ישובו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

  הנה יביעון בפיהם—חרבות בשפתותיהם    כי-מי שמע

  ואתה יהוה תשחק-למו    תלעג לכל-גוים

10   עזו אליך אשמרה    כי-אלהים משגבי

11   אלהי חסדו (חסדי) יקדמני    אלהים יראני בשררי

12   אל-תהרגם פן ישכחו עמי—הניעמו בחילך והורידמו    מגננו אדני

13   חטאת-פימו    דבר-שפתימו

וילכדו בגאונם    ומאלה ומכחש יספרו

14   כלה בחמה    כלה ואינמו

וידעו—כי-אלהים משל ביעקב    לאפסי הארץ סלה

15   וישבו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

16   המה ינועון (יניעון) לאכל—    אם-לא ישבעו וילינו

17   ואני אשיר עזך—    וארנן לבקר חסדך

כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי

18   עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי

Copyright information for Alep