Psalms 59

1  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם    בשלח שאול

וישמרו את-הבית    להמיתו

2  הצילני מאיבי אלהי    ממתקוממי תשגבני

3  הצילני מפעלי און    ומאנשי דמים הושיעני

4  כי הנה ארבו לנפשי—    יגורו עלי עזים

לא-פשעי ולא-חטאתי    יהוה

5  בלי-עון ירצון ויכוננו    עורה לקראתי וראה

6  ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל—    הקיצה לפקד כל-הגוים

אל-תחן כל-בגדי און    סלה

7  ישובו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

8  הנה יביעון בפיהם—חרבות בשפתותיהם    כי-מי שמע

9  ואתה יהוה תשחק-למו    תלעג לכל-גוים

10  עזו אליך אשמרה    כי-אלהים משגבי

11  אלהי חסדו (חסדי) יקדמני    אלהים יראני בשררי

12  אל-תהרגם פן ישכחו עמי—הניעמו בחילך והורידמו    מגננו אדני

13  חטאת-פימו    דבר-שפתימו

וילכדו בגאונם    ומאלה ומכחש יספרו

14  כלה בחמה    כלה ואינמו

וידעו—כי-אלהים משל ביעקב    לאפסי הארץ סלה

15  וישבו לערב יהמו ככלב    ויסובבו עיר

16  המה ינועון (יניעון) לאכל—    אם-לא ישבעו וילינו

17  ואני אשיר עזך—    וארנן לבקר חסדך

כי-היית משגב לי    ומנוס ביום צר-לי

18  עזי אליך אזמרה    כי-אלהים משגבי אלהי חסדי

Copyright information for Alep