Psalms 61

1  למנצח על-נגינת לדוד

2  שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי

3  מקצה הארץ אליך אקרא—    בעטף לבי

בצור-ירום ממני    תנחני

4  כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב

5  אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה

6  כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך

7  ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר

8  ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו

9  כן אזמרה שמך לעד—    לשלמי נדרי יום יום

Copyright information for Alep