Psalms 62

  למנצח על-ידותון—    מזמור לדוד

  אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי

  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה

  עד-אנה תהותתו על-איש—    תרצחו כלכם

כקיר נטוי    גדר הדחויה

  אך משאתו יעצו להדיח—    ירצו כזב

בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה

  אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי

  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט

  על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים

  בטחו בו בכל-עת עם—    שפכו-לפניו לבבכם

אלהים מחסה-לנו    סלה

10   אך הבל בני-אדם—    כזב בני-איש

במאזנים לעלות    המה מהבל יחד

11   אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו

חיל כי-ינוב—    אל-תשיתו לב

12   אחת דבר אלהים—שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים

13   ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו

Copyright information for Alep