Psalms 62

1  למנצח על-ידותון—    מזמור לדוד

2  אך אל-אלהים דומיה נפשי    ממנו ישועתי

3  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא-אמוט רבה

4  עד-אנה תהותתו על-איש—    תרצחו כלכם

כקיר נטוי    גדר הדחויה

5  אך משאתו יעצו להדיח—    ירצו כזב

בפיו יברכו    ובקרבם יקללו-סלה

6  אך לאלהים דומי נפשי    כי-ממנו תקותי

7  אך-הוא צורי וישועתי    משגבי לא אמוט

8  על-אלהים ישעי וכבודי    צור-עזי מחסי באלהים

9  בטחו בו בכל-עת עם—    שפכו-לפניו לבבכם

אלהים מחסה-לנו    סלה

10  אך הבל בני-אדם—    כזב בני-איש

במאזנים לעלות    המה מהבל יחד

11  אל-תבטחו בעשק    ובגזל אל-תהבלו

חיל כי-ינוב—    אל-תשיתו לב

12  אחת דבר אלהים—שתים-זו שמעתי    כי עז לאלהים

13  ולך-אדני חסד    כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו

Copyright information for Alep