Psalms 64

  למנצח מזמור לדוד

  שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי

  תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און

  אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר

  לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו

  יחזקו-למו דבר רע—    יספרו לטמון מוקשים

אמרו    מי יראה-למו

  יחפשו עולת—    תמנו חפש מחפש

וקרב איש    ולב עמק

  וירם אלהים    חץ פתאום—היו מכותם

  ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם

10   וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו

11   ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב

Copyright information for Alep