Psalms 64

1  למנצח מזמור לדוד

2  שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי

3  תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און

4  אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר

5  לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו

6  יחזקו-למו דבר רע—    יספרו לטמון מוקשים

אמרו    מי יראה-למו

7  יחפשו עולת—    תמנו חפש מחפש

וקרב איש    ולב עמק

8  וירם אלהים    חץ פתאום—היו מכותם

9  ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם

10  וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו

11  ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב

Copyright information for Alep