Psalms 65

1  למנצח מזמור לדוד שיר

2  לך דמיה תהלה אלהים בציון    ולך ישלם-נדר

3  שמע תפלה—    עדיך כל-בשר יבאו

4  דברי עונת גברו מני    פשעינו אתה תכפרם

5  אשרי תבחר ותקרב—    ישכן חצריך

נשבעה בטוב ביתך    קדש היכלך

6  נוראות בצדק תעננו—    אלהי ישענו

מבטח כל-קצוי-ארץ    וים רחקים

7  מכין הרים בכחו    נאזר בגבורה

8  משביח שאון ימים—שאון גליהם    והמון לאמים

9  וייראו ישבי קצות—מאותתיך    מוצאי בקר וערב תרנין

10  פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה—    פלג אלהים מלא מים

תכין דגנם    כי-כן תכינה

11  תלמיה רוה נחת גדודה    ברביבים תמגגנה צמחה תברך

12  עטרת שנת טובתך    ומעגליך ירעפון דשן

13  ירעפו נאות מדבר    וגיל גבעות תחגרנה

14  לבשו כרים הצאן—    ועמקים יעטפו-בר

יתרועעו    אף-ישירו

Copyright information for Alep