Psalms 66

  למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ

  זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו

  אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך

  כל-הארץ ישתחוו לך—ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה

  לכו וראו מפעלות אלהים    נורא עלילה על-בני אדם

  הפך ים ליבשה—בנהר יעברו ברגל    שם נשמחה-בו

  משל בגבורתו עולם—    עיניו בגוים תצפינה

הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה

  ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו

  השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו

10   כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף

11   הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו

12   הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

13   אבוא ביתך בעולות    אשלם לך נדרי

14   אשר-פצו שפתי    ודבר-פי בצר-לי

15   עלות מיחים אעלה-לך    עם-קטרת אילים

אעשה בקר עם-עתודים    סלה

16   לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים    אשר עשה לנפשי

17   אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני

18   און אם-ראיתי בלבי—    לא ישמע אדני

19   אכן שמע אלהים    הקשיב בקול תפלתי

20   ברוך אלהים—    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Copyright information for Alep