Psalms 66

1  למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ

2  זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו

3  אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך

4  כל-הארץ ישתחוו לך—ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה

5  לכו וראו מפעלות אלהים    נורא עלילה על-בני אדם

6  הפך ים ליבשה—בנהר יעברו ברגל    שם נשמחה-בו

7  משל בגבורתו עולם—    עיניו בגוים תצפינה

הסוררים    אל-ירימו (ירומו) למו סלה

8  ברכו עמים אלהינו    והשמיעו קול תהלתו

9  השם נפשנו בחיים    ולא-נתן למוט רגלנו

10  כי-בחנתנו אלהים    צרפתנו כצרף-כסף

11  הבאתנו במצודה    שמת מועקה במתנינו

12  הרכבת אנוש לראשנו    באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה

13  אבוא ביתך בעולות    אשלם לך נדרי

14  אשר-פצו שפתי    ודבר-פי בצר-לי

15  עלות מיחים אעלה-לך    עם-קטרת אילים

אעשה בקר עם-עתודים    סלה

16  לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים    אשר עשה לנפשי

17  אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני

18  און אם-ראיתי בלבי—    לא ישמע אדני

19  אכן שמע אלהים    הקשיב בקול תפלתי

20  ברוך אלהים—    אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי

Copyright information for Alep