Psalms 7

1  שגיון לדוד    אשר-שר ליהוה—על-דברי-כוש בן-ימיני

2  יהוה אלהי בך חסיתי    הושיעני מכל-רדפי והצילני

3  פן-יטרף כאריה נפשי    פרק ואין מציל

4  יהוה אלהי אם-עשיתי זאת    אם-יש-עול בכפי

5  אם-גמלתי שולמי רע    ואחלצה צוררי ריקם

6  ירדף אויב נפשי וישג—וירמס לארץ חיי    וכבודי לעפר ישכן סלה

7  קומה יהוה באפך—הנשא בעברות צוררי    ועורה אלי משפט צוית

8  ועדת לאמים תסובבך    ועליה למרום שובה

9  יהוה ידין עמים    שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי

10  יגמר נא רע רשעים—    ותכונן צדיק

ובחן לבות וכליות—    אלהים צדיק

11  מגני על-אלהים    מושיע ישרי-לב

12  אלהים שופט צדיק    ואל זעם בכל-יום

13  אם-לא ישוב חרבו ילטוש    קשתו דרך ויכוננה

14  ולו הכין כלי מות    חציו לדלקים יפעל

15  הנה יחבל-און    והרה עמל וילד שקר

16  בור כרה ויחפרהו    ויפל בשחת יפעל

17  ישוב עמלו בראשו    ועל קדקדו חמסו ירד

18  אודה יהוה כצדקו    ואזמרה שם-יהוה עליון

Copyright information for Alep