Psalms 70

  למנצח לדוד להזכיר
אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

  יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

  ישובו על-עקב בשתם—    האמרים האח האח

  ישישו וישמחו בך—    כל-מבקשיך

ויאמרו תמיד יגדל אלהים—    אהבי ישועתך

  ואני עני ואביון—    אלהים חושה-לי

עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר

Copyright information for Alep