Psalms 70

1  למנצח לדוד להזכיר
2אלהים להצילני יהוה לעזרתי חושה

3  יבשו ויחפרו מבקשי נפשי    יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי

4  ישובו על-עקב בשתם—    האמרים האח האח

5  ישישו וישמחו בך—    כל-מבקשיך

ויאמרו תמיד יגדל אלהים—    אהבי ישועתך

6  ואני עני ואביון—    אלהים חושה-לי

עזרי ומפלטי אתה    יהוה אל-תאחר

Copyright information for Alep