Psalms 71

1  בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם

2  בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני

3  היה לי לצור מעון לבוא—    תמיד צוית להושיעני

כי-סלעי ומצודתי    אתה

4  אלהי—פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ

5  כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי

6  עליך נסמכתי מבטן—ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד

7  כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז

8  ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך

9  אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני

10  כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו

11  לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12  אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13  יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה—מבקשי רעתי

14  ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך

15  פי יספר צדקתך—כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות

16  אבוא—בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך

17  אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18  וגם עד-זקנה ושיבה—    אלהים אל-תעזבני

עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך

19  וצדקתך אלהים    עד-מרום

אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך

20  אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות—    ורעות

תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21  תרב גדלתי    ותסב תנחמני

22  גם-אני אודך בכלי-נבל—    אמתך אלהי

אזמרה לך בכנור—    קדוש ישראל

23  תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית

24  גם-לשוני—    כל-היום תהגה צדקתך

כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי

Copyright information for Alep