Psalms 71

  בך-יהוה חסיתי    אל-אבושה לעולם

  בצדקתך תצילני ותפלטני    הטה-אלי אזנך והושיעני

  היה לי לצור מעון לבוא—    תמיד צוית להושיעני

כי-סלעי ומצודתי    אתה

  אלהי—פלטני מיד רשע    מכף מעול וחומץ

  כי-אתה תקותי    אדני יהוה מבטחי מנעורי

  עליך נסמכתי מבטן—ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד

  כמופת הייתי לרבים    ואתה מחסי-עז

  ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך

  אל-תשליכני לעת זקנה    ככלות כחי אל-תעזבני

10   כי-אמרו אויבי לי    ושמרי נפשי נועצו יחדו

11   לאמר אלהים עזבו    רדפו ותפשוהו כי-אין מציל

12   אלהים אל-תרחק ממני    אלהי לעזרתי חישה (חושה)

13   יבשו יכלו שטני נפשי    יעטו חרפה וכלמה—מבקשי רעתי

14   ואני תמיד איחל    והוספתי על-כל-תהלתך

15   פי יספר צדקתך—כל-היום תשועתך    כי לא ידעתי ספרות

16   אבוא—בגברות אדני יהוה    אזכיר צדקתך לבדך

17   אלהים למדתני מנעורי    ועד-הנה אגיד נפלאותיך

18   וגם עד-זקנה ושיבה—    אלהים אל-תעזבני

עד-אגיד זרועך לדור    לכל-יבוא גבורתך

19   וצדקתך אלהים    עד-מרום

אשר-עשית גדלות    אלהים מי כמוך

20   אשר הראיתנו (הראיתני) צרות רבות—    ורעות

תשוב תחינו (תחיני)    ומתהמות הארץ תשוב תעלני

21   תרב גדלתי    ותסב תנחמני

22   גם-אני אודך בכלי-נבל—    אמתך אלהי

אזמרה לך בכנור—    קדוש ישראל

23   תרננה שפתי כי אזמרה-לך    ונפשי אשר פדית

24   גם-לשוני—    כל-היום תהגה צדקתך

כי-בשו כי-חפרו    מבקשי רעתי

Copyright information for Alep