Psalms 73

1  מזמור לאסף

אך טוב לישראל אלהים—    לברי לבב

2  ואני—כמעט נטוי (נטיו) רגלי    כאין שפכה (שפכו) אשרי

3  כי-קנאתי בהוללים    שלום רשעים אראה

4  כי אין חרצבות למותם    ובריא אולם

5  בעמל אנוש אינמו    ועם-אדם לא ינגעו

6  לכן ענקתמו גאוה    יעטף-שית חמס למו

7  יצא מחלב עינמו    עברו משכיות לבב

8  ימיקו וידברו ברע עשק    ממרום ידברו

9  שתו בשמים פיהם    ולשונם תהלך בארץ

10  לכן ישיב (ישוב) עמו הלם    ומי מלא ימצו למו

11  ואמרו איכה ידע-אל    ויש דעה בעליון

12  הנה-אלה רשעים    ושלוי עולם השגו-חיל

13  אך-ריק זכיתי לבבי    וארחץ בנקיון כפי

14  ואהי נגוע כל-היום    ותוכחתי לבקרים

15  אם-אמרתי אספרה כמו    הנה דור בניך בגדתי

16  ואחשבה לדעת זאת    עמל היא (הוא) בעיני

17  עד-אבוא אל-מקדשי-אל    אבינה לאחריתם

18  אך בחלקות תשית למו    הפלתם למשואות

19  איך היו לשמה כרגע    ספו תמו מן-בלהות

20  כחלום מהקיץ—    אדני בעיר צלמם תבזה

21  כי יתחמץ לבבי    וכליותי אשתונן

22  ואני-בער ולא אדע    בהמות הייתי עמך

23  ואני תמיד עמך    אחזת ביד-ימיני

24  בעצתך תנחני    ואחר כבוד תקחני

25  מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ

26  כלה שארי ולבבי    צור-לבבי וחלקי—אלהים לעולם

27  כי-הנה רחקיך יאבדו    הצמתה כל-זונה ממך

28  ואני קרבת אלהים—    לי-טוב

שתי באדני יהוה מחסי    לספר כל-מלאכותיך

Copyright information for Alep