Psalms 75

  למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

  הודינו לך אלהים—הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך

  כי אקח מועד    אני מישרים אשפט

  נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה

  אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן

  אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק

  כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים

  כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים

  כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך—    ויגר מזה

אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ

10   ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב

11   וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק

Copyright information for Alep