Psalms 75

1  למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר

2  הודינו לך אלהים—הודינו וקרוב שמך    ספרו נפלאותיך

3  כי אקח מועד    אני מישרים אשפט

4  נמגים ארץ וכל-ישביה    אנכי תכנתי עמודיה סלה

5  אמרתי להוללים אל-תהלו    ולרשעים אל-תרימו קרן

6  אל-תרימו למרום קרנכם    תדברו בצואר עתק

7  כי לא ממוצא וממערב    ולא ממדבר הרים

8  כי-אלהים שפט    זה ישפיל וזה ירים

9  כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך—    ויגר מזה

אך-שמריה ימצו ישתו    כל רשעי-ארץ

10  ואני אגיד לעלם    אזמרה לאלהי יעקב

11  וכל-קרני רשעים אגדע    תרוממנה קרנות צדיק

Copyright information for Alep