Psalms 76

1  למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

2  נודע ביהודה אלהים    בישראל גדול שמו

3  ויהי בשלם סוכו    ומעונתו בציון

4  שמה שבר רשפי-קשת    מגן וחרב ומלחמה סלה

5  נאור אתה אדיר—    מהררי-טרף

6  אשתוללו אבירי לב—    נמו שנתם

ולא-מצאו כל-אנשי-חיל    ידיהם

7  מגערתך אלהי יעקב    נרדם ורכב וסוס

8  אתה נורא אתה—ומי-יעמד לפניך    מאז אפך

9  משמים השמעת דין    ארץ יראה ושקטה

10  בקום-למשפט אלהים—    להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

11  כי-חמת אדם תודך    שארית חמת תחגר

12  נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם    כל-סביביו—יבילו שי למורא

13  יבצר רוח נגידים    נורא למלכי-ארץ

Copyright information for Alep