Psalms 76

  למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר

  נודע ביהודה אלהים    בישראל גדול שמו

  ויהי בשלם סוכו    ומעונתו בציון

  שמה שבר רשפי-קשת    מגן וחרב ומלחמה סלה

  נאור אתה אדיר—    מהררי-טרף

  אשתוללו אבירי לב—    נמו שנתם

ולא-מצאו כל-אנשי-חיל    ידיהם

  מגערתך אלהי יעקב    נרדם ורכב וסוס

  אתה נורא אתה—ומי-יעמד לפניך    מאז אפך

  משמים השמעת דין    ארץ יראה ושקטה

10   בקום-למשפט אלהים—    להושיע כל-ענוי-ארץ סלה

11   כי-חמת אדם תודך    שארית חמת תחגר

12   נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם    כל-סביביו—יבילו שי למורא

13   יבצר רוח נגידים    נורא למלכי-ארץ

Copyright information for Alep