Psalms 77

1  למנצח על-ידיתון (ידותון) לאסף מזמור

2  קולי אל-אלהים ואצעקה    קולי אל-אלהים והאזין אלי

3  ביום צרתי    אדני דרשתי

ידי לילה נגרה—ולא תפוג    מאנה הנחם נפשי

4  אזכרה אלהים ואהמיה    אשיחה ותתעטף רוחי סלה

5  אחזת שמרות עיני    נפעמתי ולא אדבר

6  חשבתי ימים מקדם—    שנות עולמים

7  אזכרה נגינתי בלילה    עם-לבבי אשיחה ויחפש רוחי

8  הלעולמים יזנח אדני    ולא-יסיף לרצות עוד

9  האפס לנצח חסדו    גמר אמר לדר ודר

10  השכח חנות אל    אם-קפץ באף רחמיו סלה

11  ואמר חלותי היא—    שנות ימין עליון

12  אזכיר (אזכור) מעללי-יה    כי-אזכרה מקדם פלאך

13  והגיתי בכל-פעלך    ובעלילותיך אשיחה

14  אלהים בקדש דרכך    מי-אל גדול כאלהים

15  אתה האל עשה פלא    הודעת בעמים עזך

16  גאלת בזרוע עמך    בני-יעקב ויוסף סלה

17  ראוך מים אלהים—ראוך מים יחילו    אף ירגזו תהמות

18  זרמו מים עבות—קול נתנו שחקים    אף-חצציך יתהלכו

19  קול רעמך בגלגל—האירו ברקים תבל    רגזה ותרעש הארץ

20  בים דרכך—ושביליך (ושבילך) במים רבים    ועקבותיך לא נדעו

21  נחית כצאן עמך—    ביד-משה ואהרן

Copyright information for Alep