Psalms 79

  מזמור לאסף

אלהים באו גוים בנחלתך—    טמאו את היכל קדשך

שמו את-ירושלם    לעיים

  נתנו את-נבלת עבדיך—    מאכל לעוף השמים

בשר חסידיך    לחיתו-ארץ

  שפכו דמם כמים—סביבות ירושלם    ואין קובר

  היינו חרפה לשכנינו    לעג וקלס לסביבותינו

  עד-מה יהוה תאנף לנצח    תבער כמו-אש קנאתך

  שפך חמתך—    אל הגוים אשר לא-ידעוך

ועל ממלכות—    אשר בשמך לא קראו

  כי אכל את-יעקב    ואת-נוהו השמו

  אל-תזכר-לנו    עונת ראשנים

מהר יקדמונו רחמיך—    כי דלונו מאד

  עזרנו אלהי ישענו—    על-דבר כבוד-שמך

והצילנו וכפר על-חטאתינו    למען שמך

10   למה יאמרו הגוים—    איה אלהיהם

יודע בגיים (בגוים) לעינינו    נקמת דם-עבדיך השפוך

11   תבוא לפניך אנקת אסיר    כגדל זרועך—הותר בני תמותה

12   והשב לשכנינו שבעתים    אל-חיקם

חרפתם אשר חרפוך    אדני

13   ואנחנו עמך וצאן מרעיתך—    נודה לך לעולם

לדר ודר—    נספר תהלתך

Copyright information for Alep