Psalms 8

1  למנצח על-הגתית    מזמור לדוד

2  יהוה אדנינו—    מה-אדיר שמך בכל-הארץ

אשר תנה הודך    על-השמים

3  מפי עוללים וינקים—    יסדת-עז

למען צורריך    להשבית אויב ומתנקם

4  כי-אראה שמיך    מעשה אצבעתיך—

ירח וכוכבים    אשר כוננתה

5  מה-אנוש כי-תזכרנו    ובן-אדם כי תפקדנו

6  ותחסרהו מעט מאלהים    וכבוד והדר תעטרהו

7  תמשילהו במעשי ידיך    כל שתה תחת-רגליו

8  צנה ואלפים כלם    וגם בהמות שדי

9  צפור שמים ודגי הים    עבר ארחות ימים

10  יהוה אדנינו    מה-אדיר שמך בכל-הארץ

Copyright information for Alep