Psalms 80

  למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור

  רעה ישראל האזינה—    נהג כצאן יוסף

ישב הכרובים    הופיעה

  לפני אפרים ובנימן ומנשה—    עוררה את-גבורתך

ולכה לישעתה    לנו

  אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה

  יהוה אלהים צבאות—    עד-מתי עשנת בתפלת עמך

  האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש

  תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו

  אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה

  גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה

10   פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11   כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל

12   תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה

13   למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך

14   יכרסמנה חזיר מיער    וזיז שדי ירענה

15   אלהים צבאות    שוב-נא

הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת

16   וכנה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך

17   שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו

18   תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך

19   ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא

20   יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה

Copyright information for Alep