Psalms 80

1  למנצח אל-ששנים    עדות לאסף מזמור

2  רעה ישראל האזינה—    נהג כצאן יוסף

ישב הכרובים    הופיעה

3  לפני אפרים ובנימן ומנשה—    עוררה את-גבורתך

ולכה לישעתה    לנו

4  אלהים השיבנו    והאר פניך ונושעה

5  יהוה אלהים צבאות—    עד-מתי עשנת בתפלת עמך

6  האכלתם לחם דמעה    ותשקמו בדמעות שליש

7  תשימנו מדון לשכנינו    ואיבינו ילעגו-למו

8  אלהים צבאות השיבנו    והאר פניך ונושעה

9  גפן ממצרים תסיע    תגרש גוים ותטעה

10  פנית לפניה    ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ

11  כסו הרים צלה    וענפיה ארזי-אל

12  תשלח קצירה עד-ים    ואל-נהר יונקותיה

13  למה פרצת גדריה    וארוה כל-עברי דרך

14  יכרסמנה חזיר מיער    וזיז שדי ירענה

15  אלהים צבאות    שוב-נא

הבט משמים וראה    ופקד גפן זאת

16  וכנה אשר-נטעה ימינך    ועל-בן אמצתה לך

17  שרפה באש כסוחה    מגערת פניך יאבדו

18  תהי-ידך על-איש ימינך    על-בן-אדם אמצת לך

19  ולא-נסוג ממך    תחינו ובשמך נקרא

20  יהוה אלהים צבאות השיבנו    האר פניך ונושעה

Copyright information for Alep