Psalms 81

1  למנצח על-הגתית לאסף

2  הרנינו לאלהים עוזנו    הריעו לאלהי יעקב

3  שאו-זמרה ותנו-תף    כנור נעים עם-נבל

4  תקעו בחדש שופר    בכסה ליום חגנו

5  כי חק לישראל הוא    משפט לאלהי יעקב

6  עדות ביהוסף שמו—    בצאתו על-ארץ מצרים

שפת לא-ידעתי    אשמע

7  הסירותי מסבל שכמו    כפיו מדוד תעברנה

8  בצרה קראת    ואחלצך

אענך בסתר רעם    אבחנך על-מי מריבה סלה

9  שמע עמי ואעידה בך    ישראל אם-תשמע-לי

10  לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר

11  אנכי יהוה אלהיך—    המעלך מארץ מצרים

הרחב-פיך    ואמלאהו

12  ולא-שמע עמי לקולי    וישראל לא-אבה לי

13  ואשלחהו בשרירות לבם    ילכו במועצותיהם

14  לו—עמי שמע לי    ישראל בדרכי יהלכו

15  כמעט אויביהם אכניע    ועל צריהם אשיב ידי

16  משנאי יהוה יכחשו-לו    ויהי עתם לעולם

17  ויאכילהו מחלב חטה    ומצור דבש אשביעך

Copyright information for Alep