Psalms 81

  למנצח על-הגתית לאסף

  הרנינו לאלהים עוזנו    הריעו לאלהי יעקב

  שאו-זמרה ותנו-תף    כנור נעים עם-נבל

  תקעו בחדש שופר    בכסה ליום חגנו

  כי חק לישראל הוא    משפט לאלהי יעקב

  עדות ביהוסף שמו—    בצאתו על-ארץ מצרים

שפת לא-ידעתי    אשמע

  הסירותי מסבל שכמו    כפיו מדוד תעברנה

  בצרה קראת    ואחלצך

אענך בסתר רעם    אבחנך על-מי מריבה סלה

  שמע עמי ואעידה בך    ישראל אם-תשמע-לי

10   לא-יהיה בך אל זר    ולא תשתחוה לאל נכר

11   אנכי יהוה אלהיך—    המעלך מארץ מצרים

הרחב-פיך    ואמלאהו

12   ולא-שמע עמי לקולי    וישראל לא-אבה לי

13   ואשלחהו בשרירות לבם    ילכו במועצותיהם

14   לו—עמי שמע לי    ישראל בדרכי יהלכו

15   כמעט אויביהם אכניע    ועל צריהם אשיב ידי

16   משנאי יהוה יכחשו-לו    ויהי עתם לעולם

17   ויאכילהו מחלב חטה    ומצור דבש אשביעך

Copyright information for Alep