Psalms 84

1  למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

2  מה-ידידות משכנותיך—    יהוה צבאות

3  נכספה וגם-כלתה נפשי—    לחצרות יהוה

לבי ובשרי—    ירננו אל אל-חי

4  גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה—    אשר-שתה אפרחיה

את-מזבחותיך יהוה צבאות—    מלכי ואלהי

5  אשרי יושבי ביתך—    עוד יהללוך סלה

6  אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם

7  עברי בעמק הבכא—    מעין ישיתוהו

גם-ברכות    יעטה מורה

8  ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון

9  יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי

האזינה אלהי יעקב    סלה

10  מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך

11  כי טוב-יום בחצריך    מאלף

בחרתי—הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע

12  כי שמש ומגן—    יהוה אלהים

חן וכבוד    יתן יהוה

לא ימנע-טוב    להלכים בתמים

13  יהוה צבאות—    אשרי אדם בטח בך

Copyright information for Alep