Psalms 84

  למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור

  מה-ידידות משכנותיך—    יהוה צבאות

  נכספה וגם-כלתה נפשי—    לחצרות יהוה

לבי ובשרי—    ירננו אל אל-חי

  גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה—    אשר-שתה אפרחיה

את-מזבחותיך יהוה צבאות—    מלכי ואלהי

  אשרי יושבי ביתך—    עוד יהללוך סלה

  אשרי אדם עוז-לו בך    מסלות בלבבם

  עברי בעמק הבכא—    מעין ישיתוהו

גם-ברכות    יעטה מורה

  ילכו מחיל אל-חיל    יראה אל-אלהים בציון

  יהוה אלהים צבאות    שמעה תפלתי

האזינה אלהי יעקב    סלה

10   מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך

11   כי טוב-יום בחצריך    מאלף

בחרתי—הסתופף בבית אלהי    מדור באהלי-רשע

12   כי שמש ומגן—    יהוה אלהים

חן וכבוד    יתן יהוה

לא ימנע-טוב    להלכים בתמים

13   יהוה צבאות—    אשרי אדם בטח בך

Copyright information for Alep