Psalms 85

  למנצח לבני-קרח מזמור

  רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב

  נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה

  אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך

  שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו

  הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר

  הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך

  הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו

  אשמעה—    מה-ידבר האל יהוה

כי ידבר שלום—אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה

10   אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו

11   חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו

12   אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף

13   גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה

14   צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו

Copyright information for Alep