Psalms 85

1  למנצח לבני-קרח מזמור

2  רצית יהוה ארצך    שבת שבות (שבית) יעקב

3  נשאת עון עמך    כסית כל-חטאתם סלה

4  אספת כל-עברתך    השיבות מחרון אפך

5  שובנו אלהי ישענו    והפר כעסך עמנו

6  הלעולם תאנף-בנו    תמשך אפך לדר ודר

7  הלא-אתה תשוב תחינו    ועמך ישמחו-בך

8  הראנו יהוה חסדך    וישעך תתן-לנו

9  אשמעה—    מה-ידבר האל יהוה

כי ידבר שלום—אל-עמו ואל-חסידיו    ואל-ישובו לכסלה

10  אך קרוב ליראיו ישעו    לשכן כבוד בארצנו

11  חסד-ואמת נפגשו    צדק ושלום נשקו

12  אמת מארץ תצמח    וצדק משמים נשקף

13  גם-יהוה יתן הטוב    וארצנו תתן יבולה

14  צדק לפניו יהלך    וישם לדרך פעמיו

Copyright information for Alep