Psalms 87

1  לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש

2  אהב יהוה שערי ציון—    מכל משכנות יעקב

3  נכבדות מדבר בך—    עיר האלהים סלה

4  אזכיר רהב ובבל—    לידעי

הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם

5  ולציון יאמר—    איש ואיש ילד-בה

והוא יכוננה    עליון

6  יהוה—יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה

7  ושרים כחללים—    כל-מעיני בך

Copyright information for Alep