Psalms 87

  לבני-קרח מזמור שיר    יסודתו בהררי-קדש

  אהב יהוה שערי ציון—    מכל משכנות יעקב

  נכבדות מדבר בך—    עיר האלהים סלה

  אזכיר רהב ובבל—    לידעי

הנה פלשת וצר עם-כוש    זה ילד-שם

  ולציון יאמר—    איש ואיש ילד-בה

והוא יכוננה    עליון

  יהוה—יספר בכתוב עמים    זה ילד-שם סלה

  ושרים כחללים—    כל-מעיני בך

Copyright information for Alep