Psalms 9

1  למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד

2  אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך

3  אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון

4  בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך

5  כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק

6  גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד

7  האויב תמו חרבות—לנצח    וערים נתשת—אבד זכרם המה

8  ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו

9  והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים

10  ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה

11  ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12  זמרו—ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו

13  כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14  חננני יהוה—ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות

15  למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון—אגילה בישועתך

16  טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17  נודע יהוה—משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18  ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים

19  כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20  קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך

21  שיתה יהוה מורה—להם    ידעו גוים—אנוש המה סלה

Copyright information for Alep