Psalms 9

  למנצח על-מות לבן    מזמור לדוד

  אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך

  אשמחה ואעלצה בך    אזמרה שמך עליון

  בשוב-אויבי אחור    יכשלו ויאבדו מפניך

  כי-עשית משפטי ודיני    ישבת לכסא שופט צדק

  גערת גוים אבדת רשע    שמם מחית לעולם ועד

  האויב תמו חרבות—לנצח    וערים נתשת—אבד זכרם המה

  ויהוה לעולם ישב    כונן למשפט כסאו

  והוא ישפט-תבל בצדק    ידין לאמים במישרים

10   ויהי יהוה משגב לדך    משגב לעתות בצרה

11   ויבטחו בך יודעי שמך    כי לא-עזבת דרשיך יהוה

12   זמרו—ליהוה ישב ציון    הגידו בעמים עלילותיו

13   כי-דרש דמים אותם זכר    לא-שכח צעקת עניים (ענוים)

14   חננני יהוה—ראה עניי משנאי    מרוממי משערי מות

15   למען אספרה כל-תהלתיך    בשערי בת-ציון—אגילה בישועתך

16   טבעו גוים בשחת עשו    ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם

17   נודע יהוה—משפט עשה    בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה

18   ישובו רשעים לשאולה    כל-גוים שכחי אלהים

19   כי לא לנצח ישכח אביון    תקות ענוים (עניים) תאבד לעד

20   קומה יהוה אל-יעז אנוש    ישפטו גוים על-פניך

21   שיתה יהוה מורה—להם    ידעו גוים—אנוש המה סלה

Copyright information for Alep