Psalms 91

1  ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן

2  אמר—ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו

3  כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות

4  באברתו יסך לך—ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו

5  לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם

6  מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים

7  יפל מצדך אלף—ורבבה מימינך    אליך לא יגש

8  רק בעיניך תביט    ושלמת רשעים תראה

9  כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך

10  לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך

11  כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך

12  על-כפים ישאונך    פן-תגף באבן רגלך

13  על-שחל ופתן תדרך    תרמס כפיר ותנין

14  כי בי חשק ואפלטהו    אשגבהו כי-ידע שמי

15  יקראני ואענהו—עמו-אנכי בצרה    אחלצהו ואכבדהו

16  ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי

Copyright information for Alep