Psalms 91

  ישב בסתר עליון    בצל שדי יתלונן

  אמר—ליהוה מחסי ומצודתי    אלהי אבטח-בו

  כי הוא יצילך מפח יקוש    מדבר הוות

  באברתו יסך לך—ותחת-כנפיו תחסה    צנה וסחרה אמתו

  לא-תירא מפחד לילה    מחץ יעוף יומם

  מדבר באפל יהלך    מקטב ישוד צהרים

  יפל מצדך אלף—ורבבה מימינך    אליך לא יגש

  רק בעיניך תביט    ושלמת רשעים תראה

  כי-אתה יהוה מחסי    עליון שמת מעונך

10   לא-תאנה אליך רעה    ונגע לא-יקרב באהלך

11   כי מלאכיו יצוה-לך    לשמרך בכל-דרכיך

12   על-כפים ישאונך    פן-תגף באבן רגלך

13   על-שחל ופתן תדרך    תרמס כפיר ותנין

14   כי בי חשק ואפלטהו    אשגבהו כי-ידע שמי

15   יקראני ואענהו—עמו-אנכי בצרה    אחלצהו ואכבדהו

16   ארך ימים אשביעהו    ואראהו בישועתי

Copyright information for Alep