Psalms 93

1  יהוה מלך    גאות לבש

לבש יהוה עז התאזר    אף-תכון תבל בל-תמוט

2  נכון כסאך מאז    מעולם אתה

3  נשאו נהרות יהוה—נשאו נהרות קולם    ישאו נהרות דכים

4  מקלות מים רבים—אדירים משברי-ים    אדיר במרום יהוה

5  עדתיך נאמנו מאד—לביתך נאוה-קדש    יהוה לארך ימים

Copyright information for Alep