Psalms 95

  לכו נרננה ליהוה    נריעה לצור ישענו

  נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו

  כי אל גדול יהוה    ומלך גדול על-כל-אלהים

  אשר בידו מחקרי-ארץ    ותועפת הרים לו

  אשר-לו הים והוא עשהו    ויבשת ידיו יצרו

  באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו

  כי הוא אלהינו—    ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו

היום    אם-בקלו תשמעו

  אל-תקשו לבבכם כמריבה    כיום מסה במדבר

  אשר נסוני אבותיכם    בחנוני גם-ראו פעלי

10   ארבעים שנה אקוט בדור—    ואמר עם תעי לבב הם

והם    לא-ידעו דרכי

11   אשר-נשבעתי באפי    אם-יבאון אל-מנוחתי

Copyright information for Alep