Psalms 95

1  לכו נרננה ליהוה    נריעה לצור ישענו

2  נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו

3  כי אל גדול יהוה    ומלך גדול על-כל-אלהים

4  אשר בידו מחקרי-ארץ    ותועפת הרים לו

5  אשר-לו הים והוא עשהו    ויבשת ידיו יצרו

6  באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו

7  כי הוא אלהינו—    ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו

היום    אם-בקלו תשמעו

8  אל-תקשו לבבכם כמריבה    כיום מסה במדבר

9  אשר נסוני אבותיכם    בחנוני גם-ראו פעלי

10  ארבעים שנה אקוט בדור—    ואמר עם תעי לבב הם

והם    לא-ידעו דרכי

11  אשר-נשבעתי באפי    אם-יבאון אל-מנוחתי

Copyright information for Alep