Psalms 96

1  שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ

2  שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו

3  ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו

4  כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים

5  כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה

6  הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו

7  הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז

8  הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו

9  השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ

10  אמרו בגוים יהוה מלך—    אף-תכון תבל בל-תמוט

ידין עמים    במישרים

11  ישמחו השמים ותגל הארץ    ירעם הים ומלאו

12  יעלז שדי וכל-אשר-בו    אז ירננו כל-עצי-יער

13  לפני יהוה כי בא—    כי בא לשפט הארץ

ישפט-תבל בצדק    ועמים באמונתו

Copyright information for Alep