Psalms 96

  שירו ליהוה שיר חדש    שירו ליהוה כל-הארץ

  שירו ליהוה ברכו שמו    בשרו מיום-ליום ישועתו

  ספרו בגוים כבודו    בכל-העמים נפלאותיו

  כי גדול יהוה ומהלל מאד    נורא הוא על-כל-אלהים

  כי כל-אלהי העמים אלילים    ויהוה שמים עשה

  הוד-והדר לפניו    עז ותפארת במקדשו

  הבו ליהוה משפחות עמים    הבו ליהוה כבוד ועז

  הבו ליהוה כבוד שמו    שאו-מנחה ובאו לחצרותיו

  השתחוו ליהוה בהדרת-קדש    חילו מפניו כל-הארץ

10   אמרו בגוים יהוה מלך—    אף-תכון תבל בל-תמוט

ידין עמים    במישרים

11   ישמחו השמים ותגל הארץ    ירעם הים ומלאו

12   יעלז שדי וכל-אשר-בו    אז ירננו כל-עצי-יער

13   לפני יהוה כי בא—    כי בא לשפט הארץ

ישפט-תבל בצדק    ועמים באמונתו

Copyright information for Alep