Psalms 97

  יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים

  ענן וערפל סביביו    צדק ומשפט מכון כסאו

  אש לפניו תלך    ותלהט סביב צריו

  האירו ברקיו תבל    ראתה ותחל הארץ

  הרים—כדונג נמסו מלפני יהוה    מלפני אדון כל-הארץ

  הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו

  יבשו כל-עבדי פסל—    המתהללים באלילים

השתחוו-לו    כל-אלהים

  שמעה ותשמח ציון    ותגלנה בנות יהודה—

למען משפטיך    יהוה

  כי-אתה יהוה    עליון על-כל-הארץ

מאד נעלית    על-כל-אלהים

10   אהבי יהוה    שנאו-רע

שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם

11   אור זרע לצדיק    ולישרי-לב שמחה

12   שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו

Copyright information for Alep