Psalms 97

1  יהוה מלך תגל הארץ    ישמחו איים רבים

2  ענן וערפל סביביו    צדק ומשפט מכון כסאו

3  אש לפניו תלך    ותלהט סביב צריו

4  האירו ברקיו תבל    ראתה ותחל הארץ

5  הרים—כדונג נמסו מלפני יהוה    מלפני אדון כל-הארץ

6  הגידו השמים צדקו    וראו כל-העמים כבודו

7  יבשו כל-עבדי פסל—    המתהללים באלילים

השתחוו-לו    כל-אלהים

8  שמעה ותשמח ציון    ותגלנה בנות יהודה—

למען משפטיך    יהוה

9  כי-אתה יהוה    עליון על-כל-הארץ

מאד נעלית    על-כל-אלהים

10  אהבי יהוה    שנאו-רע

שמר נפשות חסידיו    מיד רשעים יצילם

11  אור זרע לצדיק    ולישרי-לב שמחה

12  שמחו צדיקים ביהוה    והודו לזכר קדשו

Copyright information for Alep