Psalms 98

  מזמור שירו ליהוה שיר חדש—    כי-נפלאות עשה

הושיעה-לו ימינו    וזרוע קדשו

  הודיע יהוה ישועתו    לעיני הגוים גלה צדקתו

  זכר חסדו ואמונתו—    לבית ישראל

ראו כל-אפסי-ארץ—    את ישועת אלהינו

  הריעו ליהוה כל-הארץ    פצחו ורננו וזמרו

  זמרו ליהוה בכנור    בכנור וקול זמרה

  בחצצרות וקול שופר—    הריעו לפני המלך יהוה

  ירעם הים ומלאו    תבל וישבי בה

  נהרות ימחאו-כף    יחד הרים ירננו

  לפני יהוה—    כי בא לשפט הארץ

ישפט-תבל בצדק    ועמים במישרים

Copyright information for Alep