Psalms 98

1  מזמור שירו ליהוה שיר חדש—    כי-נפלאות עשה

הושיעה-לו ימינו    וזרוע קדשו

2  הודיע יהוה ישועתו    לעיני הגוים גלה צדקתו

3  זכר חסדו ואמונתו—    לבית ישראל

ראו כל-אפסי-ארץ—    את ישועת אלהינו

4  הריעו ליהוה כל-הארץ    פצחו ורננו וזמרו

5  זמרו ליהוה בכנור    בכנור וקול זמרה

6  בחצצרות וקול שופר—    הריעו לפני המלך יהוה

7  ירעם הים ומלאו    תבל וישבי בה

8  נהרות ימחאו-כף    יחד הרים ירננו

9  לפני יהוה—    כי בא לשפט הארץ

ישפט-תבל בצדק    ועמים במישרים

Copyright information for Alep