Ruth 2

1ולנעמי מידע (מודע) לאישה איש גבור חיל—ממשפחת אלימלך  ושמו בעז
2ותאמר רות המואביה אל נעמי אלכה נא השדה ואלקטה בשבלים—אחר אשר אמצא חן בעיניו ותאמר לה לכי בתי
3ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקצרים ויקר מקרה—חלקת השדה לבעז אשר ממשפחת אלימלך
4והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים יהוה עמכם ויאמרו לו יברכך יהוה
5ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים  למי הנערה הזאת
6ויען הנער הנצב על הקוצרים—ויאמר  נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדי מואב
7ותאמר אלקטה נא ואספתי בעמרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבקר ועד עתה—זה שבתה הבית מעט
8ויאמר בעז אל רות הלוא שמעת בתי אל תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי מזה וכה תדבקין עם נערתי
9עיניך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן—הלוא צויתי את הנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים
10ותפל על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני—ואנכי נכריה
11ויען בעז ויאמר לה—הגד הגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום
12ישלם יהוה פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם יהוה אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו
13ותאמר אמצא חן בעיניך אדני כי נחמתני וכי דברת על לב שפחתך ואנכי לא אהיה כאחת שפחתיך
14ויאמר לה בעז לעת האכל גשי הלם ואכלת מן הלחם וטבלת פתך בחמץ ותשב מצד הקצרים ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותתר
15ותקם ללקט ויצו בעז את נעריו לאמר גם בין העמרים תלקט—ולא תכלימוה
16וגם של תשלו לה מן הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה
17ותלקט בשדה עד הערב ותחבט את אשר לקטה ויהי כאיפה שערים
18ותשא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר לקטה ותוצא ותתן לה את אשר הותרה משבעה
19ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום ואנה עשית—יהי מכירך ברוך ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעז
20ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש—מגאלנו הוא
21ותאמר רות המואביה  גם כי אמר אלי עם הנערים אשר לי תדבקין עד אם כלו את כל הקציר אשר לי
22ותאמר נעמי אל רות כלתה  טוב בתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר
23ותדבק בנערות בעז ללקט—עד כלות קציר השערים וקציר החטים ותשב את חמותה

Copyright information for Alep