Ruth 4

1ובעז עלה השער וישב שם והנה הגאל עבר אשר דבר בעז ויאמר סורה שבה פה פלני אלמני ויסר וישב
2ויקח עשרה אנשים מזקני העיר—ויאמר שבו פה וישבו
3ויאמר לגאל חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך  מכרה נעמי השבה משדה מואב
4ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי—אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגידה לי ואדע (ואדעה) כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך ויאמר אנכי אגאל
5ויאמר בעז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קניתי (קנית)—להקים שם המת על נחלתו
6ויאמר הגאל לא אוכל לגאול (לגאל) לי—פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא אוכל לגאל
7וזאת לפנים בישראל על הגאלה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל
8ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישלף נעלו
9ויאמר בעז לזקנים וכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכליון ומחלון—מיד נעמי
10וגם את רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם המת על נחלתו ולא יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו  עדים אתם היום
11ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים—עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם
12ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה—מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת
13ויקח בעז את רות ותהי לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן
14ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל
15והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך  כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים
16ותקח נעמי את הילד ותשתהו בחיקה ותהי לו לאמנת
17ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד  {פ}

18ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון
19וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב
20ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה
21ושלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד
22ועבד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד  {ש}

Copyright information for Alep