Song of Solomon 2

1אני חבצלת השרון שושנת העמקים
2כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות
3כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי
4הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה
5סמכוני באשישות—רפדוני בתפוחים  כי חולת אהבה אני
6שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני
7השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

8קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים—מקפץ על הגבעות
9דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו—משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים
10ענה דודי ואמר לי  קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך
11כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו
12הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו
13התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי (לך) רעיתי יפתי ולכי לך  {ס}

14יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעני את קולך  כי קולך ערב ומראיך נאוה  {ס}

15אחזו לנו שעלים—שעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר
16דודי לי ואני לו הרעה בשושנים
17עד שיפוח היום ונסו הצללים  סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים—על הרי בתר  {ס}

Copyright information for Alep