Song of Solomon 3

1על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו
2אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות—אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו
3מצאוני השמרים הסבבים בעיר  את שאהבה נפשי ראיתם
4כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו—עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי
5השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה  אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

6מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן  מקטרת מר ולבונה מכל אבקת רוכל
7הנה מטתו שלשלמה—ששים גברים סביב לה  מגברי ישראל
8כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות  {ס}

9אפריון עשה לו המלך שלמה—מעצי הלבנון
10עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם
11צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה—בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו  {ס}

Copyright information for Alep