Song of Solomon 4

1הנך יפה רעיתי הנך יפה—עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד
2שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם
3כחוט השני שפתותיך ומדברך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך
4כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגברים
5שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים
6עד שיפוח היום ונסו הצללים—אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה
7כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

8אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון ממענות אריות מהררי נמרים
9לבבתני אחתי כלה לבבתני באחד (באחת) מעיניך באחד ענק מצורניך
10מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים
11נפת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון  {ס}

12גן נעול אחתי כלה גל נעול מעין חתום
13שלחיך פרדס רמונים עם פרי מגדים  כפרים עם נרדים
14נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים
15מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון
16עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו

Copyright information for Alep