Song of Solomon 5

1באתי לגני אחתי כלה—אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים  {ס}

2אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי לי אחתי רעיתי יונתי תמתי—שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה
3פשטתי את כתנתי—איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם
4דודי שלח ידו מן החר ומעי המו עליו
5קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול
6פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו—בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני
7מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי שמרי החמות
8השבעתי אתכם בנות ירושלם  אם תמצאו את דודי—מה תגידו לו שחולת אהבה אני
9מה דודך מדוד היפה בנשים  מה דודך מדוד שככה השבעתנו
10דודי צח ואדום דגול מרבבה
11ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב
12עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב—ישבות על מלאת
13לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים—נטפות מור עבר
14ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים
15שוקיו עמודי שש מיסדים על אדני פז מראהו כלבנון—בחור כארזים
16חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם

Copyright information for Alep