Song of Solomon 6

1אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך
2דודי ירד לגנו לערגות הבשם—לרעות בגנים וללקט שושנים
3אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים  {ס}

4יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות
5הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן הגלעד
6שניך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה  שכלם מתאימות ושכלה אין בהם
7כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך
8ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר
9אחת היא יונתי תמתי—אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה  {ס}

10מי זאת הנשקפה כמו שחר  יפה כלבנה ברה כחמה—אימה כנדגלות  {ס}

11אל גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים
12לא ידעתי—נפשי שמתני מרכבות עמי נדיב

Copyright information for Alep