Song of Solomon 7

1שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחלת המחנים
2מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך—כמו חלאים מעשה ידי אמן
3שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים
4שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה
5צוארך כמגדל השן עיניך ברכות בחשבון על שער בת רבים—אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק
6ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן  מלך אסור ברהטים
7מה יפית ומה נעמת—אהבה בתענוגים
8זאת קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכלות
9אמרתי אעלה בתמר אחזה בסנסניו ויהיו נא שדיך כאשכלות הגפן וריח אפך כתפוחים
10וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים דובב שפתי ישנים
11אני לדודי ועלי תשוקתו  {ס}

12לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים
13נשכימה לכרמים—נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דדי לך
14הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים—חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך

Copyright information for Alep