Song of Solomon 8

1מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבזו לי
2אנהגך אביאך אל בית אמי—תלמדני אשקך מיין הרקח מעסיס רמני
3שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני
4השבעתי אתכם בנות ירושלם  מה תעירו ומה תעררו את האהבה עד שתחפץ  {ס}

5מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך—שמה חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך
6שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך—כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה  רשפיה—רשפי אש שלהבתיה
7מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה—בוז יבוזו לו  {ס}

8אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה נעשה לאחתנו ביום שידבר בה
9אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז
10אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום  {פ}

11כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנטרים  איש יבא בפריו אלף כסף
12כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים לנטרים את פריו
13היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך—השמיעני
14ברח דודי ודמה לך לצבי או לעפר האילים—על הרי בשמים  {ש}

Copyright information for Alep